top of page
Board of Directors (2012-14)

Dr. Narayan Regmi                                             
Mr. Kadam Arjel                                                   
Mr. Kiran Pant                                                       
Mr. Gopi Krishna Kaphle                                 
Mr. Tulsi Sapkota                                               
Mr. Nar Bahadur Tandan                                
Mr. Bal Chandra Shrestha                              
Mr. Bimal Adhikari                                           
Mr. Dhundi Raj Khanal                                 

Mr. Bigyan Tripathi                                     
Mrs. Bal Kumari Bhusal                           
Dr. K. P. Bhandary “Kismat”                   
Mr. Ram Chandra Nainabasti                   
Mrs. Sharmila Manandhar Shrestha      
Mr. Netra (Deenesh) Khatiwada  
            

 

 

Executive Committee (2012-14)

 

President

Mr. Bal Chandra Shrestha

 

 

Vice President

Mr. Bimal Adhikari


​General Secretary

Dhundi Raj Khanal

 

Treasurer

Mrs. Bal Kumari Bhusal

 

​​​Secretary

Mr. Bigyan Tripathi


​Members

Dr. K. P. Bhandary “Kismat”
Mr. Netra (Deenesh) Khatiwada
Mr. Ram Chandra Nainabasti
Mrs. Sharmila Manandhar Shrestha

 

 

bottom of page